Sağlam, Güvenilir ve Uzun Ömürlü Yapılar

KVKK Formu

KIŞISEL VERI KORUMA TALEBI BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel  veri sahibine (Başvuru Sahibi), KVKK.nun 11. maddesinde düzenlenmiş olan hakları ile ilgili olarak veri sorumlusuna başvurma imkânı tanınmıştır.

KVKK’ nun 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince; kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin taleplerini yapacakları yazılı başvuru ile veri sorumlusu olan TNR Prefabrik’e bildirmeleri veya Kişisel  Verilerin Korunması  Kurulu  (Kurul)  tarafından  belirlenen  diğer  yöntemlerle   tarafımıza   ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede TNR Prefabrik’e yapılacak başvurular, yazılı  olarak ve işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak TNR Prefabrik’in kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları  hakkında bilgi  verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun       Yapılacağı

Adres

Gönderinin  Üzerinde Yer Alması

Gereken Bilgi

Şahsen başvuru

(Başvuru  sahibinin bizzat  gelerek kimliğini  tevsik edici belge ile başvurması)

Saray Mahallesi 55. Cadde No:7/4 Kahramankazan 06980 Ankara/Türkiye Zarfın  üzerine  “Kişisel  Verilerin

Korunması  Kanunu  Kapsamında

Bilgi  Talebi”  yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla

Tebligat

Saray Mahallesi 55. Cadde No:7/4 Kahramankazan 06980 Ankara/Türkiye Tebligat  zarfına “Kişisel  Veriler in

Korunması  Kanunu  Kapsamında Bilgi  Talebi”  yazılacaktır.

“Güvenli  elektronik

imza” ile imzalanar ak Kayıtlı  Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

 

 

 

(tnrprefabrik.ltd@hs01.kep.tr)

 

E-posta’nın  konu  kısmına  “Kişisel

Verilerin   Korunması  Kanunu  Bilgi

Talebi”  yazılacaktır.

Ayrıca,  Kurul tarafından yukarıda  belirtilenlerin   dışında   diğer   bir   yöntem   belirlendiği   takdirde   bu yöntemler  üzerinden  başvuruların  ne şekilde yapılacağı  TNR Prefabrik tarafından  duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nun  13.  maddesinin  2.  fıkrası gereğince,  talebin  niteliğine göre  talebinizin  bizlere  ulaştığı  tarihten  itibaren  otuz  gün  içinde  cevaplanacaktır.  Cevabımız KVKK’ nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu başvuru formu, TNR Prefabrik ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, TNR Prefabrik tarafından
işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde
cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla TNR Prefabrik kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz veya hukuka aykırı bir başvuru
veya talep yapılmış olması halinde TNR Prefabrik’in hiçbir hukuki sorumluluğunun doğmayacağını
belirtmek isteriz.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibinin)